Prezentacje
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku
Witolda Lutosławskiego 23, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8425501
fax: 59 8425501
e-mail: 
www: http://sp1slupsk.pl

Procedury postępowania w określonych sytuacjach szkolnych

Procedury postępowania w określonych sytuacjach szkolnych.

I Czuwanie nauczycieli nad systematyczną realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów.

1. Frekwencja

a) tygodniowa kontrola obecności
b) egzekwowanie usprawiedliwień nieobecności uczniów w szkole
- klasy I - III na bieżąco
- klasy IV - VI na godzinie wychowawczej
c) w przypadku przedłużającej się nieobecności dziecka w szkole, kontakt wychowawcy klasy z rodzicami (telefoniczny lub osobisty).

2. Ucieczki, Wagary, Włóczęgostwo
a) rozmowa wyjaśniająca wychowawcy z uczniem (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym).
b) powiadomienie rodziców przez wychowawcę klasy o zaistniałej sytuacji
(telefonicznie lub osobiście) i zapis w dzienniku lekcyjnym.
c) w przypadku powtarzających się problemów wychowawczych, rozmowa ucznia z pedagogiem w obecności wychowawcy klasy (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym i dzienniku pedagoga).
d) wezwanie rodziców i rozmowa wyjaśniająco-dyscyplinująca z uczniem w obecności wychowawcy i pedagoga (spisanie ustaleń w księdze protokołów Szkolnej Komisji Wychowawczej)
e) powołanie posiedzenia SKW z udziałem:
- ucznia i jego rodziców
- wice dyrektora, wychowawcy klasy i pedagoga
- kuratora sądowego opiekującego się naszą szkołą
a po zebraniu wystosowanie pisma do Sądu Rejonowego w Słupsku wnioskującego o pomoc wychowawczą wobec nieletniego.

3. Zwolnienia uczniów ze szkoły:
a) nie wypuszczamy uczniów ze szkoły w trakcie trwania lekcji.
b) zwalniamy uczniów z zajęć:
- na pisemną prośbę rodziców
- podczas osobistego kontaktu rodziców ze szkołą
- przekazujemy osobie pełnoletniej wskazanej pisemnie przez rodziców


II Niwelowanie zachowań agresywnych na terenie szkoły:

1. Z udziałem uczniów (wobec innych uczniów lub pracowników szkoły)
a) rozmowy wyjaśniające z uczniem przeprowadzone przez wychowawcę klasy (zapis w dzienniku lekcyjnym).
b) rozmowa dyscyplinująca z uczniem przeprowadzona przez pedagoga w obecności wychowawcy klasy (zapis w dzienniku lekcyjnym i dzienniku pedagoga).
c) powołanie posiedzenia Szkolnej Komisji Wychowawczej:
- w celu przeanalizowania tej sytuacji wychowawczej i zebrania ustaleń odnośnie dalszego działania.
- lub powiadomienia Sądu Rejonowego w Słupsku o problemach wychowawczych, które sprawia uczeń i wnioskowanie o pomoc...
- kierowanie do placówek socjoterapeutycznych

2. Przejawianych przez rodziców lub opiekunów dzieci będącymi uczniami naszej szkoły (wobec innych uczniów lub pracowników szkoły)
a) w przypadku użycia siły fizycznej wobec innego ucznia - powiadomienie przez świadka dyrekcję szkoły lub pedagoga oraz wezwanie policji na nr 997 (zapis w dzienniku pedagoga)
b) rozmowa mediacyjna z rodzicami przeprowadzona przez dyrekcję szkoły lub pedagoga (zapis w dzienniku pedagoga)
c) spostrzeżenia dotyczące agresji fizycznej rodziców wobec swojego dziecka poza szkołą (ślady ewentualnego pobicia)
- poinformowanie pielęgniarki przez wychowawcę ucznia
- obserwacja dziecka prowadzona przez wychowawcę klasy i pielęgniarkę szkolną (odnotowanie w Karcie Zdrowia ucznia w przypadku zauważalnych śladów)
- rozmowa na wezwanie z rodzicem w celu wyjaśnienia zaistniałych sytuacji
- powiadomienie Sądu Rodzinnego w Słupsku lub dzielnicowego o prowadzonej obserwacji.

III Postępowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia uczniów w szkole

1. Złamania kończyn:
a) I pomoc przed medyczna nauczyciela
b) Powiadomienie dyrektora szkoły, pielęgniarki i rodzica ucznia
c) Przekazanie dziecka rodzicom


2. Skaleczenia:
a) I pomoc przed medyczna nauczyciela lub w gabinecie pielęgniarki
b) Powiadomienie rodzica

3. Nagłe zachorowania:
a) utrata przytomności:
- pomoc przed medyczna nauczyciela
- wezwanie pogotowia przez pracownika szkoły

b) poinformowanie lub wezwanie rodziców w sytuacji:
- wysokiej gorączki
- dolegliwości gastrycznych
- bólu zęba
- intensywny kaszel i katar

IV Opieka wychowawcza szkoły nad uczniami w sytuacji zaobserwowanych zaniedbań wychowawczych rodziców i opiekunów wobec ich podopiecznych.

1. Obserwowanie uczniów i sytuacji wskazujących na:

a) niedożywienie
b) brak nawyku higieny osobistej dziecka
c) niewyposażenie ucznia do szkoły
d) nieusprawiedliwienie nieobecności dziecka u wychowawcy
e) inne

2. Wzywanie rodziców przez wychowawców i informowanie na bieżąco
o postanowieniach (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym).

3. Poinformowanie pedagoga, który przeprowadza z rodzicem w obecności wychowawcy rozmowę i podejmuje ustalenia w celu zmotywowania (zapis w dzienniku pedagoga).


V Eliminowanie objawów uzależnień wśród uczniów mogących wskazywać na spożycie używek.

1. Obserwacja wychowawcy i uczących ucznia nauczycieli.
2. Rozmowa indywidualna wychowawcy.
3. Powiadomienie o spostrzeżeniach pielęgniarkę szkolną.
4. Pogadanka indywidualna na temat promocji zdrowia z pielęgniarką.
5. Powiadomienie rodziców o zebranych informacjach (zapis w dzienniku lekcyjnym).
6. Ucznia wskazującego na spożycie alkoholu, środków odurzających lub farmakologicznych:
a) powiadomienie pielęgniarki, dyrekcji lub pedagoga
b) powiadomienie rodziców z poleceniem odebrania dziecka ze szkoły i zgłoszenie się do lekarza prowadzącego.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DORAŹNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AGRESJI NA TERENIE SZKOŁY:

 1. Przerwij zachowanie agresywne – powiedz „Stop !”, w razie potrzeby rozdziel;
 2. Oceń sytuację – mów o faktach, nie oceniaj „bijesz go”, „to go boli”, „ona tego nie chce”;
 3. Przypomnij zasady – „umawialiśmy się, że…”, „Łamiesz zasadę…”
 4. Wyraź swoje zdanie – „Nie pozwalam na to w naszej klesie„, „Nie podoba mi się, że to robisz”;
 5. Zapowiedz konsekwencje i zrealizuj zapowiedź – „ Powiadomię o tym wychowawcę”;
 6. Pozostań w kontakcie, aż sytuacja ulegnie deeskalacji.

Powiedz, czego oczekujesz lub co uczniowie mają teraz zrobić: „Chciałabym, abyś

przestał go popychać”, „Proszę, żebyś siedział tutaj do końca przerwy”, W razie potrzeby zadbaj o uniemożliwienie dalszego kontaktu między uczniami. Upewnij się, czy wykonali twoje polecenie

 1. Wpisz do klasowego zeszytu uwag notatkę o zdarzeniu (do wiadomości wychowawcy i rodziców);
 2. Wychowawca przeprowadza rozmowy wyjaśniające oraz dyscyplinujące.

ZASADY I PROCEDURY REAGOWANIA DŁUGOFALOWEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AGRESJI I PRZEMOCY:

 1. Przerwij proces przemocy poprzez np.: natychmiastowe oddzielenie ofiary od sprawców albo stanowczy zakaz takich zachowań i skrupulatny nadzór, aby takie sytuacje się nie powtórzyły;
 2. Otocz opieką, udziel wsparcia ofierze przemocy;
 3. Przeprowadź odpowiednie rozmowy, działania z ofiarami przemocy oraz ze sprawcami w celu powstrzymania ich od dalszych tego typu zachowań (wychowawca z pedagogiem):

3.1. W indywidualnej rozmowie z ofiarą przemocy:

- pozwól opowiedzieć uczniowi o tym, co go spotkało;

- nie oceniaj, okaż zrozumienie dla jego uczuć i zachowań;

- doceń dotychczasowe sposoby radzenia sobie;

- poinformuj o działaniach, jakie zamierzasz podjąć;

- ustalcie wspólnie, jakie będą dalsze kroki rozwiązania problemu.

3.2. W indywidualnej rozmowie ze sprawcą przemocy:

- powstrzymaj się od obwiniania, zawstydzania, grożenia i potępiania;

- wyjaśniając mu powody, mów o faktach, konkretnych zachowaniach – nie uogólniaj;

- pozwól mu opowiedzieć o swojej sytuacji;

- powiedź mu jakie złamał normy i zsady oraz kto i jaką szkodę poniósł w związku z jego

zachowaniem;

- powiedz, jakie poniesie konsekwencje (powinny być one powiązane z tym, co zrobił i

zmierzać w kierunku naprawienia wyrządzonej szkody lub krzywdy; sposób w jaki to

zrobi, może być ustalony wspólnie z pokrzywdzonym)

- powiedz o dalszych krokach, jakie zamierzasz podjąć;

- podpisz ze sprawcą pisemny kontrakt określający jego zobowiązania oraz

konsekwencje, jakie poniesie w przypadku niedotrzymania zawartej umowy;

- umów się z nim na następne spotkanie, w celu skontrolowania przestrzegania zawartych

umów;

4. Możliwości leczenia szkód i zniszczeń psychicznych spowodowanych przez przemoc:

- zorientowanie się wychowawcy, pedagoga w sytuacji rodzinnej i życiowej ofiary;

- ukierunkowanie rodziców na pomoc terapeutyczną dla ofiar;

- ukierunkowanie rodziców na pomoc dla sprawcy (trening w zakresie zmiany i korekcji zachowań agresywnych w zakresie działań szkoły lub wyspecjalizowanych placówek);

- sprawdzenie, czy sprawca nie jest jednocześnie np. ofiarą przemocy domowej i

uwzględnienie tego przy planowaniu dalszej pomocy;

- weryfikacja i praca nad normami grupy, w której doszło do przemocy (w klasie, w całej

szkole)

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PALĄCYM PAPIEROSY NA TERENIE SZKOŁY:

 1. Osoba, która zauważyła, iż uczeń na terenie szkoły pali papierosy nakazuje uczniowi przerwanie palenia papierosa oraz zgłasza fakt dyrektorowi szkoły. Dyrektor powiadamia o tym wychowawcę.
 2. Wychowawca i pedagog rozmawiają z uczniem na temat szkodliwości palenia papierosów oraz konieczności przestrzegania regulaminu szkolnego. Sporządzają notatkę z rozmowy. Pedagog załącza ją do dokumentacji pedagogicznej danego ucznia.
 3. Wychowawca zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i również z nimi przeprowadza rozmowę.
 4. Gdy dany uczeń po raz kolejny pali papierosy na terenie szkoły, wychowawca i pedagog w obecności dyrektora szkoły przeprowadzają rozmowy dyscyplinujące, zarówno z uczniem jak i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 5. Uczniowie palący papierosy na terenie szkoły pomimo zakazu i podejmowanych wobec nich działań mogą być skierowani przez pedagoga na terapię antynikotynową.
 6. Uczniowie łamiący zakaz palenia papierosów na terenie szkoły narażają się na obniżenie oceny zachowania, zgodnie z przyjętymi w szkole kryteriami oceniania.

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013