Prezentacje
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku
Witolda Lutosławskiego 23, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8425501
fax: 59 8425501
e-mail: 
www: http://sp1slupsk.pl

Wybrane Procedury Postępowania Wobec Nieletnich

WYBRANE PROCEDURY POSTĘPOWANAIA WOBEC NIEPEŁNOLETNICH UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SŁUPSKU

SYTUACJE PROBLEMOWE

PROFILAKTYKA I WYCHOWANIE

● rodzice lub prawni opiekunowie odmawiający współpracy ze szkołą

● dziecko ofiara lub uczestnikiem przemocy w tym zaniedbywane ( głodne, brudne, nieadekwatnie ubrane, pozbawione opieki, bez przyborów szkolnych, nie leczone

● nieuregulowana sytuacja prawna dziecka

● opiekunowie uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych

● rodzina niewydolna wychowawczo, przejawiająca zachowania mogące świadczyć o zaburzeniach psychicznych

● dziecko odmawia powrotu do domu

● pijani rodzice lub prawni opiekunowie w szkole albo brak kontaktu z nimi po zajęciach

● brak informacji lub niejasna sytuacja formalno-prawna dziecka, np. rodzice przebywający za granicą

● zagrożenie udziałem w grupach destruktywnych, np. gangi, sekty, subkultury przestępcze

●groźby, zachowania autodestrukcyjne w tym zachowania samobójcze i ich zapowiedzi

● rodzice lub opiekunowie agresywni wobec uczniów lub pracowników szkoły

● niebezpieczne przedmioty i substancje w szkole

ZALECANA PROCEDURA

Czynności w ciągu 24h

● poinformować wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły

● poinformować pisemnie sąd rodzinny z prośba o wgląd w sytuację rodzinną oraz przekazać zgromadzone dokumenty

Czynności do podjęcia w dalszej kolejności

● objąć problem pracą zespołu wychowawczego (pracownicy szkoły, pracownik socjalny, dzielnicowy, kurator sądowy) oraz współpracować z organizacjami specjalistycznymi w tym pozarządowymi (świetlice, poradnie, środki interwencji kryzysowej), współpracować z rodzicami, prawnymi opiekunami, dokumentować pracę.

Czynności do natychmiastowego podjęcia

● powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły

● w oparciu o wcześniejszą zgodę przekazać dziecko osobom upoważnionym

(wskazanym wcześniej przez rodziców lub prawnych opiekunów)

● jeżeli nie ma osób upoważnionych , 2 opiekunów odwozi dziecko do placówki interwencyjnej ( pogotowia opiekuńczego- niezależnie od zgody rodziców) lub wezwać Policję

Czynności w ciągu 24h

● jeżeli sytuacja powtarza się lub dziecko zostało umieszczone w placówce , pisemnie powiadomić sąd rodzinny wraz ze zgromadzona dokumentacją

Czynności w ciągu 24h

● objąć problem pracą zespołu wychowawczego (pracownicy szkoły, pracownik socjalny, dzielnicowy, kurator sądowy) oraz współpracować z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (świetlice, poradnie, środki interwencji kryzysowej), współpracować z rodzicami, prawnymi opiekunami, dokumentować pracę.

Czynności do podjęcia w dalszej kolejności

● poinformować pisemnie sąd rodzinny z prośba o wgląd w sytuację rodzinną

Czynności do natychmiastowego podjęcia

● powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły

● wezwać rodziców, opiekunów i powiadomić ich o konieczności zapewnienia dziecku stałej opieki, sporządzić notatkę służbową, w przypadku wątpliwości co do odpowiedniego wsparcia opiekunów powiadomić Policję

●w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia powiadomić Pogotowie

Ratunkowe

● jeżeli dziecko nie jest obecne w szkole powiadomić Policję oraz w oczekiwaniu na funkcjonariuszy rozpytać osoby, które mogą mieć wiedzę co do okoliczności sprawy

Czynności do podjęcia w dalszej kolejności

● objąć problem pracą zespołu wychowawczego (pracownicy szkoły, pracownik socjalny, dzielnicowy, kurator sądowy) oraz współpracować z organizacjami specjalistycznymi w tym pozarządowymi (świetlice, poradnie, środki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia), współpracować z rodzicami, dokumentować pracę

Czynności do natychmiastowego podjęcia

● powiadomić Policję

Czynności w ciągu 24h

● powiadomić pisemnie Policję wraz z przekazaniem kompletu dokumentów i Sąd Rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną ucznia, powyższe informacje przesłać do właściwego ośrodka pomocy społecznej Czynności do podjęcia w dalszej kolejności

● objąć problem pracą zespołu wychowawczego (pracownicy szkoły, pracownik socjalny, dzielnicowy, kurator sądowy) oraz współpracować z organizacjami specjalistycznymi w tym pozarządowymi (świetlice, poradnie, środki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia), współpracować z rodzicami, dokumentować pracę

Czynności do natychmiastowego podjęcia

● powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły

● jeżeli substancja lub niebezpieczny przedmiot stanowi zagrożenia zdrowia lub życia , należy dążyć do odebrania z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i osób trzecich ( przypadku braku wiedzy o właściwościach chemicznych substancji dążyć do jej izolacji i wezwać Policję)

● jeżeli odebranie wymaga przeszukania, odizolować dziecko, sprawować nad nim pieczę i wezwać Policję do tego celu

● jeżeli substancja lub przedmiot może spowodować powszechne zagrożenie, ewakuować szkołę

wg przyjętych procedur

● jeżeli przedmiot może być materiałem lub urządzeniem wybuchowym wezwać Policję , odizolować miejsce ujawnienia przedmiotu i ewakuować szkołę (nie wolno zbliżać się ani dotykać przedmiotu)

● powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów sprawców i ofiar (do czasu przybycia opiekunów piecze nad dzieckiem ma nauczyciel, po przyjeździe Policji dostosować się do mich poleceń)

● w uzasadnionych przypadkach poza Policja wezwać pogotowie ratunkowe lub inne służby specjalistyczne: Straż Pożarną , pogotowie gazowe, wodociągowe, energetyczne

SYTUACJE PROBLEMOWE

DEMORALIZACJA

● wagarowanie, niezrealizowanie obowiązku szkolnego i nauki

● posiadanie przez małoletniego alkoholu

● posiadanie i palenie papierosów

● rażące łamanie norm społecznych, np. używanie wulgarnych słów, obsceniczne gesty

● udział w grupach destruktywnych,(np. grupy lub subkultury przestępcze)

● uczeń w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych

ZALECANA PROCEDURA

Czynności do natychmiastowego podjęcia

● powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły

● telefonicznie lub w razie potrzeby pisemnie powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów dziecka i zaprosić do współpracy nad rozwiązanie problemu

● jeżeli uczeń posiada alkohol zażądać jego wydania i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, a jeżeli uczeń odmawia wezwać Policję

Czynności w ciągu 24h

● przeprowadzić rozmowę z dzieckiem lub opiekunami, udokumentować, ewentualnie sporządzić kontrakt

● objąć problem pracą zespołu wychowawczego (pracownicy szkoły, pracownik socjalny, dzielnicowy, kurator sądowy) oraz współpracować z organizacjami specjalistycznymi w tym pozarządowymi (świetlice, poradnie, środki interwencji kryzysowej), współpracować z rodzicami, prawnymi opiekunami, dokumentować pracę.

Czynności do podjęcia w dalszej kolejności

● w przypadku długotrwałych wagarów wdrożyć postępowanie egzekucyjne (upomnienie dla opiekunów za potwierdzeniem odbioru)

● w przypadku braku współpracy ze strony rodziców (opiekunów) powiadomić Sąd Rodzinny lub Policję i dołączyć zgromadzone dokumenty

Czynności do natychmiastowego podjęcia

● w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy, w miarę możliwości odizolować sprawcę oraz sprawować nad nim pieczę i zapewnić osobie udzielającej pomocy wsparcie w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego i innych;

● powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły

● w miarę możliwości ustalić jaką substancję dziecko zażyło, w jakiej ilości, kiedy, z kim i gdzie i ile razy się to zdarzyło, z jakiego źródła pochodzi ; w miarę możliwości zabezpieczyć pozostałości, jeżeli dziecko odmawia lub wymaga przeszukania wezwać Policję

● wezwać pogotowie Ratunkowe i podać ustalone informacje

● powiadomić Policję i podac ustalone informacje

● powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów dziecka

Czynności w ciągu 24h

● współpracować z Policją, która podejmuje dalsze czynności i ewentualnie kieruje sprawe do Sądu rodzinnego

● przeprowadzić rozmowę z dzieckiem lub opiekunami, udokumentować, ewentualnie sporządzić kontrakt

● objąć problem pracą zespołu wychowawczego (pracownicy szkoły, pracownik socjalny, dzielnicowy, kurator sądowy) oraz współpracować z organizacjami specjalistycznymi w tym pozarządowymi (świetlice, poradnie, środki interwencji kryzysowej), współpracować z rodzicami, prawnymi opiekunami, dokumentować pracę.

SYTUACJE PROBLEMOWE

PRZESTĘPCZOŚĆ

● bójka, pobicie, uderzenie, naruszenie nietykalności cielesnej dziecka przez rówieśnika lub dorosłego, w tym przemoc fizyczna

● znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej nauczyciela przez dziecko lub dorosłego

● kradzież (w tym włamanie oraz kradzież z udziałem przemocy lub groźba przemocy)

● znęcanie psychiczne, zastraszanie, zmuszanie do określonego działania wbrew jego woli, groźby, w tym ubliżanie nauczycielowi lub innym osobom ( w tym przy wykorzystani Internetu lub innych mediów

● fałszowanie dokumentów , w tym szkolnych (dziennika, legitymacji szkolnej, zaświadczenia lekarskiego, faktur, oświadczeń, usprawiedliwień rodziców, podpisów w dzienniczku)

● przestępczość seksualna ( w tym zgwałcenie, zmuszenie do innych czynności seksualnych, molestowanie)

●zamieszczanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych, w tym poprzez Internet, telefon komórkowy

ZALECANA PROCEDURA

Czynności do natychmiastowego podjęcia

● zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zdarzenia poprzez odizolowanie (przerwać akt agresji, w miarę możliwości ująć sprawcę), zabezpieczyć miejsce zdarzenia i przedmioty związane ze zdarzeniem, ograniczyć do minimum kontakty osób trzecich ze śladami przestępstwa

● w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy

● powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły

● w uzasadnionych przypadkach wezwać pogotowie ratunkowe lub inne służby specjalistyczne

● powiadomić Policję, w przypadku znieważenia lub naruszenia nietykalności cielesnej nauczyciela, nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny, znajduje się pod specjalną ochroną

● powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów sprawców i ofiar ( w przypadku podejrzenia, iż sprawcą lub współsprawcą jest jedno z rodziców, opiekunów, lub jeśli zachodzi podejrzenie, iż w miejscu zamieszkania mogą znajdować się przedmioty mogące pochodzić z przestępstwa, bądź posiadanie których jest zabronione, rodziców lub prawnych opiekunów powiadamia Policja, a nie szkoła (do czasu przyjazdu prawnych opiekunów albo Policji, pieczę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel, po przyjeździe Policji dostosować się do poleceń funkcjonariuszy

● w przypadku kradzieży podjąć próbę odzyskania utraconego mienia (pracownik szkoły nie ma prawa dokonać przeszukania, robi to Policja)

● przygotować na przyjazd Policji następujące informacje: o zdarzeniu, dane osobowe sprawców i ofiar, oraz listy świadków ( policja ma prawo rozpytać sprawców i ofiary bez obecności rodziców, prawnych opiekunów, pracownika szkoły; Policja ma prawo zatrzymać i zabrać sprawców)

Czynności w ciągu 24h

● tworzyć dokumentację ze zdarzenia

Czynności do podjęcia w dalszej kolejności

● formalne lub nieformalne możliwości naprawienia szkody

Czynności do natychmiastowego podjęcia

● dążyć do zablokowania szkodliwych treści w Internecie (np. usunięcia przez autora, skontaktowania się z administratorem)

● zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zdarzenia poprzez odizolowanie (w miarę możliwości ująć sprawców)

● w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy

● oddzielić poszczególnych sprawców od siebie i od ofiar, zachować dyskrecję, zabezpieczyć miejsce zdarzenia i ewentualne przedmioty związane ze zdarzeniem, ograniczyć w miarę możliwości kontakt osób postronnych ze śladami zdarzenia

● powiadomić wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły

● w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe

● wezwać Policję

● powiadomić rodziców, prawnych opiekunów sprawców i ofiar, ( w przypadku podejrzenia iż sprawcą jest rodzic, lub prawny opiekun, powiadamia ich Policja a nie szkoła)

● udzielić wsparcia emocjonalnego; w miarę możliwości rozpytać małoletniego o zdarzeniu, zgromadzone informacje przekazać Policji

Czynności w ciągu 24h

● tworzyć dokumentację związaną ze zdarzeniem

We wszystkich przypadkach: objąć uczestnika zdarzenia pomocą, aktywnie monitorować postępowanie z uczestnikami zdarzenia, w miarę potrzeby przeprowadzić zajęcia wychowawcze z klasa na temat zaistniałej sytuacji

DZIECKO (Konwencja O Prawach dziecka art. 1) – każda istota ludzka w wieku poniżej 18 lat, chyba, że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka, uzyska ono wcześniej pełnoletniość

NIELETNI (Ustawa O Postępowaniu w Sprawach nieletnich art1) –

- w zakresie postępowania dotyczącego zapobiegania i zwalczania demoralizacji – nieletnim jest osoba, która nie ukończyła 18r.ż. (art.1§1, pkt1)

- w zakresie postępowania o czyny karalne jest to osoba, która dopuściła się do dokonania takiego czynu po ukończeniu 13 roku życia, a przed

ukończeniem 17 roku życia ((art. 1 §1, pkt2)

- w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych(art. 1 §1, pkt 3)

Opracowała Sylwia Kozłowicz

na podstawie plakatu Centrum Służby Rodzinie

Telefon zaufania STOP PRZEMOCY 42 682 28 37

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013